DITT FLYTTEBYRÅ I HAMAR, LILLEHAMMER ELLER GJØVIK 

Generelle kontraktsvilkår for Eidsiva Flyttebyrå AS

Generelle kontraktsvilkår for Eidsiva Flyttebyrå AS.

Denne avtalen er gjeldende ved flytting av privat- eller kontorinnbo i mellom Eidsiva Flyttebyrå AS og kunde.
Oppdraget gjelder flytting av innbo fra en adresse til en annen og til avtalte tider for så vel henting som levering. Det kan omfatte pakking, uttransport og opplasting, avlasting og inntransport samt utpakking av godset. Hvis det også omfatter lagring for senere uttransport til ny adresse, skal kunden tegne egen forsikring for den nye flyttingen og lagringsoppdraget.
Eidsiva har ikke ansvaret for kundens gods ved lagring hos oss, denne forsikringen i forbindelse med lagring må kunden selv besørge.

Kontrakten består av enten et bindende skriftelig tilbud fra Eidsiva eller informasjon om våre priser på vår hjemmeside, dette i sammen med våre kontraktsvilkår.


Tilbudet og vilkårene sendes kunde per e-post , smsm eller per post , alternativt kunden er informert om priser og vilkår via vår hjemmeside. Oppdraget og vilkårene anses som bindende og akseptert av kunde når kunden bestiller oppdraget skriftlig eller muntlig.

Avbestilling av oppdrag: . Som beskyttelse for tap av kostnader gjelder følgende satser for avbestilling av oppdrag:  avbestilling fra 10 til 2 dager før oppdragets utførelse – faktureres kunden 80 % av estimert pris av oppdraget.
samme dag faktureres kunden 100% av estimert pris av oppdraget.   

Flyttebedriften påtar seg å utføre oppdraget samvittighetsfullt, hente og levere til avtalte tider. Om det inntreffer skade på kundens gods eller annen skade ifbm med oppdraget, så blir Eidsiva ansvarlig slik som angitt i siste avsnitt, se nedenfor. Om ikke annet er avtalt så forventes godset å kunne håndteres av 2 mann.

Oppdraget gjennomføres for en fast pris eller per time pris. Ved time pris faktureres for påbegynt time.

Minimum antall timer fakturert for et påbegynt oppdrag er 2 timer.

Oppgjørsformen skal avtales i hvert enkelt tilfelle, om ikke annet er avtalt på forhånd så er det kontant oppgjør mot kvittering eller Vipps i forbindelse med avlevering av godset som er gjeldende betalings form. Kreditt ( faktura ) må avtales på forhånd.

Når kunden pakker sine gjenstander selv unndrar flyttebedriften dens kontroll med hvor fagmessig pakkingen er utført, herved bortfaller noe av bedriftens evne til å sikre skadefri transport. Faren for håndterings- eller stableskader er da større. Flyttebedriften kan ikke påta seg ansvar for det.


Om det skulle oppstå skade på kundens flyttegods eller en annen skade i oppdragsperioden eller forsinkelse i forhold til kontraktens terminer som medfører kostnader for kunden, og årsaken kan henføres til flyttebedriftens forhold, skal kunden ha erstatning innenfor rammen av den ansvarsforsikring flyttebedriften kan oppnå. Eidsiva kan derimot ikke påta seg ansvaret for skader på flyttegodset, andre skader eller følgene av hendelser som har sin årsak i forhold utenfor bedriftens kontroll.
Den forsikring Eidsiva Flyttebyrå AS kan oppnå er underlagt internasjonale regler om ansvar for gods under transport og som begrenser erstatningsansvaret til kr 1.200,- pr m3. Eidsiva sine kunder er på denne måten underforsikret i de fleste tilfeller, og Eidsiva kan ikke påta seg det reelle ansvar for godsets faktiske verdi, hva enten bedriften er skadevolder eller skaden har andre årsaker.
Partene avtaler derfor at flyttebedriftens erstatningsansvar og regressrisiko for kundens verdier også overfor kundens forsikringsselskap skal være begrenset til kr 1.200,- pr m3.

Pga. Eidsiva flyttebyrå AS sin begrensede evne til å påta seg erstatningsansvar slik det er beskrevet I dette punkt i vilkårene, råder vi derfor alle kunder til å tegne en egen flytteforsikring . Eidsiva kan om kunden ønsker det formidle en slik forsikring hos IF forsikring.

Gjøvik 01.01.2019
Per Gunnar Holth
Daglig leder Eidsiva Flyttebyrå AS

 

Send oss en henvendelse


Eller ring:993 44 244
993 44 244 post@eidsivaflytte.no